Kaupunkistrategian seuranta ja arviointi

Kaupunkistrategian etenemistä seurataan indikaattoreilla, jotka ovat kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavia mittareita. Seurattavat indikaattorit on listattu Strategiset ohjelmat –dokumentin liitteessä 1. Indikaattorit toimivat apuna niin strategisten tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa kuin toiminnan ja talouden suunnittelussakin.

Indikaattorien tulkinnassa olennaista on muutoksen suunta, jota arvioidaan tarkastelemalla aikasarjoja sekä tekemällä vertailua muihin suuriin kaupunkeihin. Vertailulla voidaan myös eliminoida suhdannevaihtelujen vaikutus muutostrendeihin. Tavoitteena on, että Turun suhteellinen sijoitus paranee kaupunkivertailussa suhdannenäkymistä riippumatta.

Indikaattorien taustalla oleva tietoaineisto kerätään kansallisista tietolähteistä kuten Tilastokeskus ja Sotkanet sekä tekemällä erilaisia kyselytutkimuksia. Suurin osa tietoaineistosta päivittyy kerran vuodessa, joskin joukossa on myös kuukausittain päivittyviä aineistoja.

Seurantaraportti

Strategian toteutumista kuvataan strategian seurannan raportissa. Se kertoo kuinka toimialat ja kärkihankkeet saavuttivat tavoitteensa tilinpäätösvuonna. Raportti koostuu toimialojen ja kärkihankkeiden tilinpäätöstiedoista sekä strategisten ohjelmien ohjausryhmien ja kärkihankkeiden laatimista yhteenvedoista.

Raporttia ja tietoaineistoja päivitetään säännöllisesti toiminnallisuuden ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Asiasanat: