Omakotitalon jätehuolto

Jätelaki velvoittaa kaikki asuin- ja lomakiinteistöt liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Omakotitalossa ja loma-asunnossa tulee olla astia polttokelpoiselle jätteelle joko omalla tontilla tai kimppa-astiana lähinaapurin kanssa. Astian voi ostaa tai vuokrata. Jäteastian tyhjennyksestä sovitaan jätteenkuljettajan kanssa.

Seuraavaan tiivistelmään on koottu sellaisia Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksiä, jotka koskevat erityisesti omakotiasukkaita ja kesämökkiläisiä.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätettä, biojätettä ja kuivakäymäläjätettä. Kompostointi ei saa aiheuttaa roskaantumista eikä aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Biojätettä saa kompostoida suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa, johon eläinten pääsy on estetty.

Lähinaapurit voivat käyttää yhteiskompostoria. Käyttäjiä voi olla enintään neljä, ja kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö.

Jätteiden poltto

Jätteiden polttaminen on kiellettyä. Tulipesässä saa polttaa puhdasta ja kuivaa puuta, risuja ja oksia. Sytyttämiseen saa käyttää vähän paperia, pahvia ja kartonkia. Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja, oksia, järviruokoa, olkia, lehtiä ja puhdasta puuta. Poltettavan aineksen tulee olla kuivaa, ja polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Jätteiden lajittelu ja toimittaminen hyötykäyttöön tai käsittelyyn

Vaarallisia jätteitä tai kierrätettäviä jätteitä ei saa sekoittaa muun jätteen joukkoon. Paperi, lasipakkaukset, metalli ja kartonkipakkaukset viedään kierrätyspisteeseen. Osassa kierrätyspisteistä on myös keräys muovipakkauksille. Alle 50 kilon tai litran erät vaarallista jätettä ja rikkinäiset sähkölaitteet otetaan vastaan maksutta lajitteluasemilla ja ekotoreilla. Isokokoiset jätteet ja rakennusjätteet viedään jätekeskukseen tai lajitteluasemalle.

Tarvittavat jäteastiat

Asuinkiinteistöllä on oltava jäteastia polttokelpoiselle jätteelle.  Kompostointi on suositeltavaa, mutta jos asianmukaista kompostoria ei ole, biojäte laitetaan polttokelpoisen jätteen astiaan.

Jäteastian tyhjennysväli

Polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysväli on enintään neljä viikkoa. Tyhjennysväliä voi pidentää sopimalla siitä jätteenkuljettajan kanssa, jos biojäte kompostoidaan kompostorissa. Tällöin tyhjennysväliksi voidaan sopia kahdeksan tai jopa kaksitoista viikkoa.

Yhteisastiat

Lähinaapurit tai saman tien varressa olevat kiinteistöt voivat sopia kimppa-astiasta tai yhteisestä keräyspaikasta. Yhteistyöstä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus etukäteen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle ja jätteen kuljettajalle.

Jäteastian vaatimukset

  • Jäteastia on voitava sulkea. Jätteestä ei saa aiheuttaa roskaantumista, hajua tai terveyshaittaa.
  • Astian on oltava kannellinen ja pyörällinen. Jätesäkkitelineitä ja pyörättömiä astioita ei enää hyväksytä. Astiasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se saa vaarantaa työturvallisuutta.
  • Käsin siirrettäväksi tarkoitettuun astiaan saa laittaa jätettä enintään 60 kg.

Jäteastian sijoittaminen

Jäteauton on päästävä turvallisesti ja esteettömästi 10 metrin päähän jäteastiasta. Jäteastia on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja astioiden siirtoon sopivalle alustalle. Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan turvallisuudesta ja siisteydestä. Mikälikiinteistöllä ei ole sopivaa paikkaa, on selvitettävä mahdollisuudet perustaa keräyspaikka kiinteistön välittömään läheisyyteen. Sijoittamisessa pitää ottaa huomioon myös rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset.