Vedenlaatu ja valvonta

Talousvesien ja uimarantavesien laadun valvonnasta vastaa Turun kaupungin alueella terveystarkastaja Satu Ylhäinen.

Uima-allasvesien laadun valvonnasta vastaa Turun kaupungin alueella terveystarkastaja Mailis Roth.

Talousveden laadun valvonta

Turun ympäristöterveys valvoo talousveden sekä kemiallista että mikrobiologista laatua säännöllisti. Lisäksi talousvettä tutkitaan mahdollisten valitusten perusteella.

Myös Turun vesilaitoksen laboratorio tutkii omalta osaltaan raakavesilähteet, puhdistusprosessin eri vaiheet, puhdistetun veden ja verkostoveden.

Uimarantavesien laadun valvonta

Turussa on seitsemän yleistä uimarantaa, joista EU-rantoja ovat Ekvalla, Ispoinen, Saaronniemi ja Sorttamäki. Muita uimarantoja ovat Brinkhall, Kansanpuisto ja Maaria. Uimarantoja tarkkaillaan säännöllisesti koko uimakauden ajan. Uimakausi kestää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun.

Uimarantaveden laatuvaatimukset

Uimarantaveden laadun arviointi ja luokitus perustuu suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli bakteerien tutkimustuloksiin. Myös syanobakteereita eli sinileviä seurataan aistinvaraisesti.

Uimarantojen laatuluokkia on neljä: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Luokitus tehdään neljän uimakauden valvontatulosten perusteella. Uimarannan luokka on nähtävillä uimarannalla ja liikuntapalvelukeskuksen nettisivuilla.

Sinileväinen vesi

Sinileväisessä vedessä uiminen ei ole suositeltavaa eikä sitä pidä käyttää talousvetenä. Sinileväinen vesi voi aiheuttaa muun muassa kuumetta sekä ihon, nielun, silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Lisäksi monet sinilevät tuottavat haitallisia maksa-, hermo- ja solumyrkkyjä.

Uima-allasvesien laadun valvonta

Lainsäädännön mukaan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava säännöllisesti uimalan, uimahallin, kylpylän, vesipuiston sekä virkistymis-, kuntoutus- ja hierontalaitoksen tai muiden vastaavien laitosten allasvesien laatua.

Turun kaupungin alueella on yhteensä noin 30 uimahallia, hoitolaitosta, maauimalaa, hotellia tai kylpylää, joiden uima-altaiden veden laatua ympäristöterveydenhuolto valvoo. Uima-allasvesille on laadittu valvontatutkimusohjelmat ja näytteenottosuunnitelmat, jotka päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Näytteenottotiheys määräytyy uimarien määrän mukaan. Näytteet ottaa uimahallin edustaja, joka on saanut koulutuksen näytteenottoon tai kunnan terveystarkastaja. Laboratorio toimittaa kaikki näytetulokset Turun Ympäristöterveydenhuoltoon.

Uima-allasvedestä tehdään STM:n asetuksen 315/2002 mukaiset mikrobiologiset ja fysikaalis-kemialliset tutkimukset. Trihalometaanit mitataan kerran vuodessa. Vauvauintialtaista määritetään edellisten lisäksi nitraatti.

Viimeksi otetun uimavesinäytteen tutkimustulokset ovat uimahallin ilmoitustaululla yleisön nähtävänä.

Käyntiosoite: 

Puutarhakatu 1, 3. krs
20100 TURKU

Puhelin:

02 262 4300
Vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
ymparistoterveys@turku.fi