Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen?

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, johon voi parhaiten vaikuttaa hankkimalla tietoa, osallistumalla ja ilmaisemalla mielipiteensä. Jokaisesta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan, miten kyseiseen kaavaan voi vaikuttaa. Alla olevissa kaavan kulkua kuvaavissa esimerkkikaavioissa on esitetty, missä vaiheessa kaupunkilainen voi ottaa kantaa suunnitelmiin.

Yleiskaavan kulku (pdf)

Asemakaavan kulku (pdf)

Koko kaupungin aluetta koskevassa yleiskaavassa ja laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa prosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia on enemmän.

Mielipide MRL 62 §MRA 30 §

Osallisella on mahdollisuus esittää kaavan valmistelijalle suullinen tai kirjallinen mielipiteensä vireillä olevasta kaavasta. Mielipiteen voi esittää alustavasta kaavaluonnoksesta tai luonnoksesta.

Mielipide on paras jättää kirjallisena sen vuoksi, että siten se varmimmin menee myös päätöksentekijöiden tietoon kaupunkiympäristölautakuntaan. Mielipidekyselylomake lähetetään osallisille kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukana. Mielipiteen voi ilmaista myös vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla suoraan kaavan valmistelijalle.

Muistutus MRL 65 §MRA 27 §

Mikäli nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa on jotakin huomauttamista voi osallinen tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tulee toimittaa kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikköön ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Muutoksenhaku, Valitus MRL 188-191 §§KuntaL 90§

Kaava-asioissa muutoksenhakukeino on kunnallisvalitus, joka tehdään 30 vrk:n kuluessa hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeudelle.  

Kunnallisvalituksen valitusperusteet ovat:

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen (valtuusto, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta) on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusoikeus on asianosaisella sekä kunnan jäsenellä. Kunnan jäsen (KuntaL 3 §) on kunnan asukas, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa sekä se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavanmuutoksesta on valitusoikeus kunnan jäsenten sijasta vain niillä, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen kaava välittömästi vaikuttaa.

Kunnallisvalituksen tehnyt voi hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen saatuaan tehdä jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Asemakaavasta ei saa valittaa KHO:een mikäli alueen pääasiallinen käyttö on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.

Muutoksenhaku käsittää myös oikaisuvaatimuksen.