Rasitteet

Kiinteistörasite

Kiinteistön hyväksi voidaan toisen rekisteriyksikön alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. tiehen, autojen säilytys- ja pysäköimispaikkoihin, vesi-, viemäri-, sähkö-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Oikeus perustetaan yleensä vain asianosaisten sopimuksen perusteella suoritettavassa rasitetoimituksessa tai tontin lohkomisen yhteydessä.

Käsittelyaika noin 3 kuukautta

Hinta 500 euroa (tontin lohkomisen yhteydessä 170 euroa)

Rakennusrasite

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueella sijaitsevaa rakennusta koskeva rasite, muun muassa väestönsuojan tai autopaikkojen käyttämistä varten taikka rakenteiden ulottamiseksi toisen kiinteistön alueelle.

Rakennusrasite voidaan perustaa vain maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n mukaisia toimenpiteitä varten. Rakennusrasitteen perustamista varten tarvitset:

  • Päivätty ja allekirjoitettu hakemus (ei ole olemassa erillistä lomaketta)
  • Kaikkien osapuolien allekirjoittama rasitesopimus alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Sopimuksen liitteenä pitää olla piirustus/piirustukset, josta/joista selviää rasitteen sisältö yksiselitteisesti.
  • Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (yhtiöt) ja asunto-osakeyhtiön hallituksen päätös hakea rasitetta.

Rakennusrasitteen perustamisesta peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Maksuista lisätietoa kohdasta "Taksat".

Yhteisjärjestely

Jos asemakaavan toteuttaminen edellyttää usean tontin yhteisiä järjestelyjä, voidaan järjestelyt vahvistaa yhteisjärjestelypäätöksellä. Yhteisjärjestelypäätös ei saa aiheuttaa millekään tontille kohtuutonta rasitusta. Yhteisjärjestelypäätöstä koskevaan hakemukseen on liitettävä suunnitelma yhteisjärjestelyn toteuttamisesta.