Katselmukset (tarkastukset)

Yhteystiedot


Tarkastusinsinöörit

Katselmusten alue- ja hanketyyppijako

Länsi-pohjoinen

Etelä-itä


LVI-tarkastusinsinöörit 

LVI-katselmusten alue- ja hanketyyppijako

Länsi-pohjoinen

Etelä-itä

Omakotitalot ja pienet kohteet, koko Turku


Tarkastusinsinöörien puhelinajat:

  • Puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 10–12

Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Rakennusluvassa määrätään tarvittavat katselmukset ja tarkastukset.

Katselmuksissa todetaan, ovatko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty. Eli rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi todetaan onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehty.

Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Käytettävissä on oltava katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja sekä työmaapäiväkirja.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset kyseisen katselmuksen toimittajalta. Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa, jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa. Poikkeuksena on loppukatselmus, jonka tilaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Paikan merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty.

Sijaintikatselmus

Katselmus pidetään, kun rakennuksen perustustyö tai sitä vastaava rakennusvaihe on valmistunut. Katselmuksessa varmistetaan rakennuksen sijainti ja korkeusasema. Mikäli katselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka tai korkeusasema ei ole myönnetyn luvan mukainen, rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin rakennusvalvonnasta on annettu siihen erillinen suostumus.

Aloituskokous

Aloituskokouksen tarpeellisuus määritellään rakennusluvan ehdoissa. Jos aloituskokousta ei pidetä, riittää aloitusilmoituksen tekeminen. Rakennuttaja sopii aloituskokouksen alueen tarkastusinsinöörin kanssa. Aloituskokouksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Erityisalojen suunnittelijoiden osallistuminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Aloituskokouksessa käydään läpi rakennuslupa ja sen ehdot. Sovitaan laadunvarmistamiseen liittyvät sopimukset, tehtävien ja vastuiden jakaminen sekä rakennuksen korkeusaseman varmentaminen ja työmaan ulkopuolisille aiheuttamaan haittaan liittyvät asiat.

Pohjakatselmus

Katselmus pidetään, kun rakennuksen perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta -, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty. Katselmus perustuu perustuspiirustusten lisäksi kohteen pohjatutkimukseen ja perustamistapalausuntoon, joiden tulee olla käytössä katselmuksella. Katselmuksen toimittaa alueen tarkastusinsinööri.

Rakennekatselmus

Katselmus pidetään, kun kantavat rakenteet on tehty, ennen niiden peittämistä. Katselmus voidaan suorittaa vaiheittain rakentamisen niin vaatiessa. Katselmuksella rakenteita verrataan viranomaisille esitettyihin rakennesuunnitelmiin, joiden on oltava käytössä katselmuksella. Katselmoitavia kohteita ovat kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Katselmuksen toimittaa alueen tarkastusinsinööri.

Ilmanvaihtokatselmus

Katselmus pidetään ennen käyttöönottokatselmusta. Ilmanvaihtotyönjohtaja tarkastaa ilmanvaihtolaitteiston suunnitelmanmukaisuuden rakentamisen aikana. Ilmanvaihtokatselmuksessa on esitettävä ilmamäärien mittaus- ja säätöpöytäkirjat sekä tarkastuksen yhteydessä suoritetut tarkastusasiakirjan varmennusmerkinnät. Viranomaiselle esitettyjen ilmanvaihtosuunnitelmien on oltava käytössä katselmuksella. Katselmuksen toimittaa alueen LVI-tarkastusinsinööri.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston katselmus

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston katselmus on pidettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa. KVV-työnjohtaja varmentaa rakentamisaikaisten töiden suunnitelmanmukaisuuden. Katselmuksella on esitettävä tarkastusasiakirjan merkinnät ja painekokeen pöytäkirja. Katselmuksella on oltava käytössä viranomaiselle esitetyt vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmat. Katselmuksen toimittaa alueen LVI-tarkastusinsinööri.

Hormikatselmus

Katselmus pidetään, kun savuhormi on valmiina ja etäisyydet palaviin rakennusosiin ovat tarkastettavissa. Hormikatselmus on pidettävä kuitenkin ennen tilan käyttöönottoa. Katselmuksessa tarkastetaan myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen helppous ja turvallisuus.

Muut katselmukset ja tarkastukset ennen tilan käyttöönottoa

Lupapäätöksessä voi olla vaadittuna edellä mainittujen, yleisimpien, katselmusten lisäksi muitakin tarkastuksia ja katselmuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

  • Erityinen palotarkastus. Tarkastus tilataan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.
  • Väestösuojan katselmus. Tarkastus tilataan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.
  • Esteettömyyskatselmus. Katselmus tilataan esteettömyysasiamieheltä.

Rakennuksen käyttöönottaminen ja loppukatselmus

Rakennuksen osan valmistuessa se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi suorittamalla siinä osittainen loppukatselmus. Työmaa-alue on erotettava käyttöön otettavasta alueesta työnaikaisella rakenteella. Käyttöönotettavan osan tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Rakennus on varustettava osoitenumerolla.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen toimittamista on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittamisen edellytyksenä on, että kaikki lupaan liittyvät toimenpiteet on suoritettu ja tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset on toimitettu rakennusvalvontaan. Loppukatselmuksen tilaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Mikäli loppukatselmusta ei voida pitää luvan voimassaoloaikana, voidaan rakennusluvalle hakea jatkoaikaa rakennusvalvonnasta. Rakennusluvan voimassaolon jälkeen pidetyt katselmukset eivät sisälly rakennuslupamaksuun, vaan niistä peritään erillinen rakennusvalvontataksan mukainen maksu. 

Jatkoajan hakemiseen käytetään ensisijaisesti Turun kaupungin sähköistä lupapalvelua:

Turun kaupungin sähköinen lupapalvelu (ePermit)

Paperiset hakemukset:

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi