Rakennetun ympäristön valvonta

Yhteystiedot


Tarkastusinsinöörit

Länsi-pohjoinen

Etelä-itä


LVI-tarkastusinsinöörit 

Länsi-pohjoinen

Etelä-itä

Omakotitalot ja pienet kohteet, koko Turku


Tarkastusinsinöörien puhelinajat:

  • Puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 10–12

Tarkastusinsinöörien yhteystiedot ja aluejakokartta (pdf)

Uhkasakkoasiat

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennetun ympäristön hoitoa. Rakennetun ympäristön hoidosta annetaan yleisiä määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Jatkuvan valvonnan asioita ovat esimerkiksi:

  • luvaton rakentaminen
  • luvaton käyttötarkoituksen muutos
  • rappeutuneet rakennukset
  • epäsiistit rakennusten ympäristöt
  • luvaton puunkaato
  • luvaton maisematyö (maantäyttö ja maankaivu)

Kaikista jatkuvan valvonnan asioista voi tehdä toimenpidepyynnön rakennusvalvontaviranomaiselle.

Jatkuvan valvonnan piiriin ei kuulu mm. roskaaminen, josta ilmoituksen voi tehdä ympäristönsuojeluun, eikä meluaminen ja muuten häiritsevä käyttäytyminen, joka on taas poliisin valvontaan kuuluva asia.

Miten laitan toimenpidepyynnön vireille?

Toimenpidepyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava ja päivättävä. Toimenpidepyynnössä on ilmoitettava, mikä/mitkä asiat loukkaavat pyynnön tekijän etua tai oikeutta tai ovat muuten maankäyttö- ja rakennuslain vastaisia. Lisätietoja voi tiedustella rakennusvalvonnasta kyseisen alueen tarkastusinsinööriltä.

Toimenpidepyynnön käsittelyvaiheet

Kun toimenpidepyyntö toimitetaan viranomaiselle, se kirjataan, jolloin siitä pääsääntöisesti tulee julkinen asiakirja. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta.

Päätös tehdään, kun molempia osapuolia on asiassa kuultu ja muut mahdolliset selvitykset on saatu. Päätös lähetetään tiedoksi asian molemmille osapuolille. Riita-asian osapuolilla on mahdollisuus vaatia viranhaltijan tekemään päätökseen oikaisua rakennus- ja lupalautakunnalta. Rakennus- ja lupalautakunnan päätöksestä saa valittaa Turun hallinto-oikeuteen.

Uhkasakko

Mikäli annettua kehotusta ei määräajassa noudateta, voidaan asiassa asettaa tehosteeksi maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistama uhkasakko. Uhkasakon asettamisesta päättää rakennuslautakunta ja asianosaiselle annetaan ennen päätöstä mahdollisuus esittää asiasta kirjallisesti oma näkemyksensä.

Päätöksistä perittävät maksut

Maksut perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan. Maksuista lisätietoa kohdasta "Taksat".

Käyntiosoite: 

Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu 02 262 4700
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi
rakennusvalvonta.lupaneuvonta@turku.fi