Asiakasosallisuus hyvinvoinnin palveluissa

Tähtäämme Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa siihen, että osallisuus on laaja-alaisesti osa organisaatiomme toimintakulttuuria. 

Asiakasosallisuus

Asiakasosallisuus tarkoittaa henkilöiden, asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakkaita voivat olla sekä todelliset että mahdolliset asiakkaat, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskunnan. Tuemme asiakasosallisuutta useiden tapojen kautta, mm. neuvostojen, asiakaspalautteiden, asiakasraatien ja kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. 

Asiakkaan osallisuudella hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa tarkoitetaan palveluja käyttävän henkilön oikeutta tulla kuulluksi ja sopia palveluistaan yhdessä ammattihenkilöstön kanssa. Palvelulupaus ja tähän liittyvä kehittämistyö tähtäävät siihen, että henkilöstöllämme olisi kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa riittävät taidot ja osaaminen asiakkaan kohtaamiseen sekä asiakkaan osallisuuden mahdollistava palveluasenne.  

Osallisuudesta ja osallistumisesta on säädetty useissa eri laissa.

Asiakasraadit

Turun kaupungin hyvinvoinnin palveluissa asiakasraadit ovat palveluidemme käyttäjien ja viranhaltijoiden yhteisiä, avoimia ja vuorovaikutteisia keskustelu- ja kehittämisryhmiä, joiden avulla palveluiden käyttäjät voivat osallistua palveluidemme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Raadit voivat olla pysyviä tai toimia vain hetkellisesti tietyn asian kehittämisessä.

Asiakasraatitoiminta on aina vapaaehtoista. Hyvinvoinnin palveluissa toimivat seuraavat asiakasraadit:

  • perhekeskusten asiakasfoorumit,
  • aikuissosiaalityön asiakasraati,
  • vanhusten asumispalveluiden eri yksiköiden asiakasraadit,
  • hyvinvointikeskusten asiakasraadit,
  • lastenkotien lapsiraadit ja
  • omaishoitajien asiakasraadit. 

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioimiseen on yksi tapa lisätä asiakasosallisuutta. Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelut ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kehittävät kokemusasiantuntijatoimintaa yhdessä.

Sairaanhoitopiirin kanssa rekrytoidaan ja koulutetaan kokemusasiantuntijoita ja tavoitteena on saada kokemusasiantuntijaverkosto toimintaan vuoden 2022 aikana. Tulevien omien koulutettujen kokemusasiantuntijoiden lisäksi sote-palveluissa voidaan lisäksi hyödyntää muiden toimijoiden kouluttamia kokemusasiantuntijoita kuten tälläkin hetkellä. Kokemusasiantuntijoita on käytetty ja käytetään esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa.  

Lisätietoja asiasta: Jenni Tähkävuori, jenni.tahkavuori(a)turku.fi

Palvelulupaus

Haluamme varmistaa asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut turkulaisille. 

Asiakkaan todellinen palvelutarve voidaan selvittää ainoastaan siten, että hän tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Palvelulupausta toteuttamalla varmistamme sen, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa palvelut sekä pystyvät edistämään omaa hyvinvointiaan.  

Turun hyvinvoinnin palveluissa haluamme ottaa asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen kohtaamalla heidät aidosti ja tasavertaisena kumppanina. Tavoitteena on, että asiakas voi osallistua aktiivisesti palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.  

Palvelulupauksen toteuttamiseksi hyödynnämme erilaisia välineitä, joiden kautta kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaiden kanssa. Näitä välineitä ovat mm. asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakasraatitoiminta ja kokemusasiantuntijatoiminta.