Kuntoutusosastot

Kuntoutusosastoilla hoidon tavoitteena on palauttaa ja lisätä ikääntyneiden toimintakykyä.

Vuoteessa olemisen sijasta osastoilla ohjataan ja tuetaan kuntoutujan itsenäistä selviytymistä kaikissa päivittäisissä askareissa. Kuntoutumista tukevat fysio- ja toimintaterapia sekä kuntoutumista edistävä hoitotyö. Päivittäisten toimintojen ja erilaisten harjoitteiden lisäksi osastoilla panostetaan erityisesti ikääntyneiden kaatumistenehkäisyyn sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Kuntoutusjakson alussa kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä kuntoutujan ja hänen läheisensä kanssa. Kuntoutusjaksolle asetetaan selkeät tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan moniammatillisesti. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat joko geriatri tai neurologi, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Ensisijainen tavoite on, että kuntoutuja palaisi takaisin omaan kotiinsa ja aktiivisen elämän jatkuminen omassa ympäristössä mahdollistuisi.

Kuntoutusosastoilla kaikessa toiminnassa tavoitellaan ikääntyneen osallistumista ja oma aktiivisuutta ja motivaatiota.