Östersjön

De allvarliga problem som Östersjön tampas med, varav övergödning är värst, påverkar havets naturtyp. Naturtyper är land- eller vattenområden som har särskild typ av naturförhållanden samt karakteristiska växt- och djurarter. Deras välmående är en förutsättning för att havet ska kunna användas i rekreaktionsändamål och för att nyttja den ekonomiska förmånen som havet möjliggör.

Hälften av Östersjöns naturtyper som lever under vatten är antingen utrotningshotade eller riskerar att bli utrotningshotade. De mest utrotningshotade arterna finns i Skärgårdshavet samt Finska viken, där människans påverkan på naturen är som störst.

Östersjön behöver mångsidig hjälp

För att förbättra Östersjöns situation måste övergödingen minskas genom att minska på näringsutsläpp i havet.

I samband med ökad transport av olja och kemikalier har risken för olyckor ökat i Östersjön. Att satsa på förbyggande av dessa olyckor är något som bör satsas på då det är enklare att förebygga olyckor än att reparera skadorna efteråt.

Genom långsiktigt arbete har man försökt skydda Östersjön men ännu finns inte ett enda område som är i gott skick i Östersjön.

Östersjöutmaningen

Åbo och Helsingfors åtog sig år 2007 att genom konkreta och frivilliga åtgärder förbättra situationen för kustvattenområdena samt Östersjön: Östersjöutmaningen föddes. Städerna förpliktade sig till att minska på näringsbelastningar samt fartygs- och båttrafikens utsläpp, utveckla beredskap mot oljebekämpning samt öka forskning, kunskap och samarbete för att förbättra kustvattenområdenas och Östersjöns situation.

Utöver städernas egna åtgärder utmanades andra aktörer med i talkoarbetet. Hittills har över 200 organisationer i Finland och i länder kring Östersjön antagit utmaningen, såsom kommuner, företag, föreningar, lärosäten och universitet, regionala aktörer och statliga myndigheter.

Östersjöutmaningen är inte färdig, anta utmaningen du också.

Åbo och UBC

Union of the Baltic Cities är nordliga Europas ledande union för städer, som innefattar 100 städer runtomkring Östersjön, även Åbo. Målet för unionen är att dela kunskap, skapa nätverk och gemensamma projekt som kan upprätthålla och utveckla säkra och intelligenta städer som arbetar för hållbar utveckling. Åbo är aktiv i bland annat UBC:s miljö- och ungdomsverksamhet. Sekretariatet för UBC:s union för hållbar utveckling finns i Åbo och huvudsekretariatet i Gdansk, Polen.

 

Du kan också vara med:

Mer information om UBC

Nyckelord: