Stadsdirektör Minna Arve deltog i FN:s klimatkonferens i Madrid 2-13.12.2019. Hon deltog i flera paneldiskussioner och höll anföranden där hon betonade stadsregionernas och regionala organisationers roll i kampen mot klimatförändringen.

– Huruvida man lyckas uppnå Parisavtalets klimatmålsättningar beror i synnerhet på vilka åtgärder städer, stadsområden och andra lokala aktörer vidtar. Utan vårt engagemang och samarbete kan man inte uppnå målen, markerade Arve i sitt anförande.

Samtidigt lyfte Arve fram starka klimatåtgärder som städerna redan genomfört, och utmanade de stater som bundit sig till FN:s avtal och Parisavtalet att allt tydligare ta med städerna som samarbetspartners.

– Jag förmedlade budskapet till FN om en stad, tillhörande 160 ICLEI-nätverket, som bundit sig till kolneutralitet innan år 2050. Dessutom berättade jag om Åbos målsättning inför 2029 och utmanade regeringarna att ta med städerna i beredandet av COP26-målsättningarna för ett ambitiösare och slagkraftigare klimatarbete, berättar Arve.

Stadsdirektör Minna Arve och klimatpolitisk utvecklingschef Risto Veivo talade under klimatmötet också i flera paneldiskussioner där man avhandlade stadsområdenas och det regionala samarbetets roll i klimatarbetet samt betydelsen av cirkulär ekonomi.

– Lösningarna som man gjort gällande cirkulär ekonomi i Åboregionen är goda exempel på hur regionalt samarbete underlättar strävan efter kolneutralitetsmålet, samt skapar nya näringslivsmöjligheter för företagen. Lösningarna för cirkulär ekonomi i Åbo handlar till exempel om minskning av utsläpp inom uppvärmning och trafik, energieffektivitet och energireserver, konstaterar Arve.

Huvudmålsättningen i Åbo stads klimatplan är att uppnå kolneutralitet på senast år 2029 och att göra Åboregionen klimatpositiv därifrån framöver.