Åbo stad tar i bruk coronapasset i så gott som alla stadens tjänster, i vissa kundutrymmen och i offentliga evenemang. Coronapasset tas i omfattande bruk från och med den 10 december. Stadsborna får hjälp med att ladda ner och skriva ut passet i biblioteken, i Impivaara simhall och i Salutorgets Monitori.

AKTUELL INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH VACCINATIONERNA

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (Avi) har den 9 december 2021 beslutat att förbjuda alla publika evenemang och allmänna möten för mer än 20 personer i Egentliga Finland och Satakunta. Ytterligare förutsätter regionförvaltningsverket att verksamheter både i utrymmen som är öppna för allmänheten och utrymmen som är avsedda för vistelse för en begränsad deltagar- eller kundkrets skall ordnas så att smittorisk på grund av närkontakt mellan kunder och deltagare kan förebyggas.

Beslutet om förutsättningar för användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller en mängd olika kund- och publikutrymmen. Beslutet gäller utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom gym, utrymmen för inomhusidrott, simhallar, allmänna bastur och dansplatser, oberoende av kundantal. För övriga kundutrymmen ska beslutet iakttas om det är fråga om ett utrymme inomhus för mer än 10 personer eller ett utrymme utomhus för mer än 50 personer.

Beslutet är i kraft 10–31 december 2021. Verksamhetsutövare kan undgå begränsningarna genom att fordra coronapasset av deltagarna. På basen av detta tar Åbo stad i stället för att införa begränsningar i bruk coronapasset i all verksamhet där det är möjligt.

– Genom att ta coronapasset i omfattande användning i de tjänster och verksamheter där det är möjligt tryggar Åbo stadens tjänster. Vi har som stad ett ansvar för att coronaläget fås under kontroll, säger Åbos borgmästare Minna Arve.

Coronapasset tas i bruk från och med den 10 december 2021 i så gott som alla stadens tjänster, i vissa kundutrymmen samt i publika evenemang arrangerade av staden. Till exempel idrottslokalerna, kulturutrymmen och stadens museer kommer att ta coronapasset i användning. Den 10 december informerar idrottstjänsterna mera detaljerat om inverkningarna i motionslokaler och hobbyverksamheter.

Coronapasset får inte användas i sådana utrymmen som är väsentliga för vanligt liv eller lagstadgade rättigheter. Därför kommer coronapasset inte att tas i användning i till exempel bibliotek eller ungdomstjänsternas lokaler, med undantag för publika evenemang för fler än 20 personer där coronapasset kommer att förutsättas av deltagare som är äldre än 16 år. Verksamheter för barn och unga yngre än 16 år kommer inte att begränsas, trots att organisatören förutsätter coronapasset av övriga deltagare.

I arrangemang som ordnas av biblioteket och ungdomstjänsterna kommer personalen att avläsa coronapassen. Om lokalerna hyrts ut ansvarar arrangören för att coronapassen kontrolleras.

Förutom användandet av coronapasset ser Åbo stad till att allmänna hygienkrav följs i kund- och publikutrymmen.

Åbo erbjuder hjälp med att ta i bruk coronapasset 

Stadsborna erbjuds gott om hjälp på olika håll i staden med att ladda ner och skriva ut passet. Hjälpstationer kommer att finnas i biblioteken, i Impivaara simhall och i Salutorgets Monitori under verksamheternas öppettider.

För att få hjälp i en coronapasstation bör man ha med sig sina nätbankskoder eller ett mobilt bank-id för inloggning i Mina Kanta-tjänsten. Därefter kan personalen hjälpa till exempel med att skriva ut passet.

Om man inte har tillgång till nätbankskoder eller andra former av elektronisk identifiering bör man vända sig till den hjälpstation som kommer att grundas i Åbo stadssjukhusets huvudaula. Denna kommer att öppna tidigast tisdagen den 14 december. Övervakningen av smittsamma sjukdomar i Tallbackens hälsostation hjälper personer som inte har permanent finsk personbeteckning eller Åbobor som är bosatta utomlands.

För att undvika ytterligare belastning av hälsostationerna tidsbokning och rådgivning ska man inte ringa till Åbo stads hälsostationer i ärenden som gäller laddning eller utskrift av coronapasset.

– Vi erbjuder hjälp i synnerhet för sådana stadsbor som kan ha svårigheter med att på egen hand ladda ner eller skriva ut sitt coronapass, eller som saknar finsk nätbankskod eller personbeteckning, säger borgmästare Minna Arve.

Åbo stad kommer att samla alla instruktioner om användning av coronapasset på webbsidan turku.fi/sv/corona, och mera information ges i ett öppet infomöte fredagen den 10 december som ordnas av staden.

Munskydd ska användas i tjänster, på bussen och under julens evenemang 

Åbo stad betonar kraftfullt att munskydd alltid bör användas då man sköter ärenden, åker buss eller deltar till exempel i julens olika evenemang. Användningen av munskydd är en av de viktigaste smittskyddsåtgärderna.

Åbo kommer planenligt att ordna julens evenemang såsom till exempel utlysningen av julfreden, men följer noga med hur coronaläget utvecklas. Åbo stad har redan på torsdagen informerat om rekommendationen att använda munskydd under utlysningen av julfreden.

En rekommendation att använda munskydd från grundskolans årskurs 3 gäller från och med torsdagen den 9 december.

I detta skede planeras inte passagerarbegränsningar i kollektivtrafiken.

Mera information om stadens tjänster finns samlad på sidan turku.fi/sv/corona.

Mera information om Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands bestämmelser finns samlade på sidorna https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset och https://avi.fi/sv/kundservice.

Öppet infomöte om begränsningarna och dess inverkningar ordnas fredagen den 10 december kl. 12 

Fredagen den 10 december kl. 12–13 ordnar Åbo stad ett infomöte öppet för alla om regionförvaltningsverkets begränsningar och deras inverkningar och åtgärder i stadens tjänster.

Under infot går borgmästare Minna Arve, kanslichef Tuomas Heikkinen och ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi genom begränsningarna och deras inverkningar. Direktörerna med ansvar för stadens olika servicehelheter finns på plats och svarar på frågor.

Infot ordnas i Teams och sänds live på stadens Facebooksida.

Anslut till infomötet via denna länk: Coronainfo 10.12

 

Nyckelord: