Personlig assistans

Personlig assistans ordnas för gravt handikappade personer som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som hör till det dagliga livet.

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet

  • i de dagliga sysslorna
  • i arbete och studier
  • i fritidsaktiviteter
  • i samhällelig verksamhet eller
  • i upprätthållande av sociala kontakter.

Socialarbetaren bedömer hur servicen ska ordnas i samarbete med klienten i samband med serviceplanen. Det går att kombinera olika sätt att förverkliga servicen.

Personlig assistans ordnas

  • genom personlig assistent-service
  • med hjälp av servicesedlar
  • som köptjänst.