Lounais-Suomessa on vielä paljon viemäriverkoston ulkopuolella olevia kiinteistöjä, joissa jätevedet johdetaan sakokaivoihin, pienpuhdistamoon tai umpisäiliöön. Haja-asutuksen jätevesien asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää ympäristön- sekä terveydensuojelun kannalta. Kun lietesäiliöt tyhjennetään ja lietteet käsitellään asianmukaisesti, niiden aiheuttama ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.
  • Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa.
  • Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, on sakokaivot tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa vuodessa.
  • Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.

Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain ammattimaiselle toimijalle, joka kuljettaa lietteet Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kiinteistön haltija voi varmistua kuljetusyrittäjän ammattimaisuudesta kysymällä onko yritys hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kuljettajan on pyydettäessä esitettävä ote jätehuoltorekisteristä todisteeksi.

Lietteiden omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Asumislietteen omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen maataloudessa pellolla on kuitenkin mahdollista, mikäli se tehdään Eviran oheistuksen mukaan ja liete hygienisoidaan kalkkistabiloimalla tai muulla viranomaisen hyväksymällä tavalla. Maataloustoiminnassa voi omassa kotitaloudessa syntyvien lietteiden lisäksi ottaa käsiteltäväksi myös lähinaapureiden lietteitä.

Oman asuinkiinteistön käymäläjätevesien pienpuhdistamon lietesäiliön voi tyhjentää ja kompostoida omalla kiinteistöllä vain, jos liete on pienpuhdistamon valmistajan ohjeen mukaisesti suunniteltu poistettavaksi ja käsiteltäväksi omatoimisesti. Oman asuinkiinteistön pelkkien pesuvesien lietteen voi poistaa ja kompostoida, mikäli syntyvän lietteen määrä on vähäinen. Jätevesilietteiden kompostointi tulee tehdä suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu eläinten pääsyltä ja jossa valumavesien pääsy maahan on estetty.

Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä sekä maataloudessa että omalla kiinteistöllä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Lietteen maatalouskäyttöön liittyvästä ilmoituksesta tulee selvitä hyödyntämisestä vastaava henkilö ja yhteystiedot, käsiteltävän lietteen määrä sekä laatu, kiinteistöt, joilta liete on peräisin, kuvaus hygienisointitavasta, lietteen käyttötarkoitus ja -tapa, sekä pellon sijainti, jonne liete levitetään.

Lietteen kompostointia koskevassa ilmoituksesta on selvittävä kompostoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot, kiinteistön tiedot, kompostoitavan lietteen määrä ja laatu sekä pienpuhdistamon ja kompostorin merkki ja malli.

Ilmoittaminen on tärkeää, sillä jätehuoltoviranomainen seuraa tyhjennyksiä ja ylläpitää rekisteriä jätteenkuljetuksista. Kiinteistöt, joista ei saada tyhjennystietoja kuljetusyrittäjiltä tai ilmoituksia lietteen omatoimisesta käsittelystä, saattavat joutua ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatoimien kohteeksi.

Kotitalouksien lietehuollon järjestämiseen liittyvät määräykset kokonaisuudessaan sisältyvät Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksiin, jotka löytyvät Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n nettisivuilta, www.lsjh.fi.