Turkulaiset kommentoivat Linnanniemen kansainvälisessä ideakilpailussa menestyneitä kilpailutöitä ja esittivät omia visioitaan alueen kehittämiseksi 30.10.–15.11.2020 järjestetyssä pop up -näyttelyssä. Näyttelyn ja sitä täydentäneen monipuolisen tapahtumasarjan tavoitteena oli tutustuttaa kaupunkilaiset Linnanniemeen sekä osallistaa heitä alueen kehittämiseen. Tapahtumasta ja sen yhteydessä kerätyistä kommenteista koostettu raportti on nyt julkaistu verkkojulkaisuna.

Linnanniemen pop up -tapahtuman raportti (pdf): turku.fi/linnanniemi-popup

Muuttuva Linnanniemi -näyttely Vierailukeskus Joessa: turku.fi/muuttuva-linnanniemi

Kilpailusivut: turku.fi/linnanniemi

Pop up -tapahtuman yhteydessä saadut kommentit ja palaute on raportissa ryhmitelty esiin nousseiden teemojen mukaisesti. Kaupunkilaisia kiinnostivat Historian ja tulevaisuuden museon sijainti, etenkin suhteessa Forum Marinumiin, sekä alueen museoiden mahdolliset synergiat. Lisäksi odotetusti esiin nousivat myös uudisrakentaminen sekä vanhan rakennuskannan uusiokäyttäminen ja säilyttäminen, sekä liikenne ja liikkuminen, viheralueet, palvelut ja alueelle tuleva toiminnallisuus. Useissa kommenteissa korostuivat näkemykset tunnelmasta, alueeseen liittyvistä mielikuvista ja ominaispiirteistä.

”Puisto linnan ympärillä on tärkeä. Hyvä, että puisto ulottuu jokirantaan ja rekkaralli linnan ja jokirannan välillä loppuu. Alueesta tulee nykyistä huomattavasti viihtyisämpi ja houkuttelevampi.”, todetaan kilpailun voittaneeseen Kolme palaa -kilpailutyöhön jätetyssä kommentissa. Liettualais-suomalaisten arkkitehtien ehdotusta pidettiin pääsääntöisesti onnistuneena ja sen katsottiin tuovan hyvän pohjan alueen jatkosuunnittelulle. Kritiikkiä voittanut ehdotus keräsi liittyen asuinrakentamisen sijoitteluun ja Aurajoen yli kaavailtuun siltaan.

Useissa kommenteissa esiintyi toive Linnanniemen kärjen ja jokivarsialueen jättämisestä mahdollisimman vapaakulkuiseksi ja kaikille avoimeksi julkiseksi tilaksi. Aluetta halutaan hyödyntää yleisenä virkistäytymis-, oleskelu- ja vapaa-ajanviettopaikkana. Yhtenä suosituimpana toiveena esiin nousi mahdollisuus saada alueelle uimapaikka.

Alueen vaalittavina ominaisuuksina kommenteissa toistuivat yhteys mereen ja joelle, saariston läheisyys, historialliset kerrostumat sekä luontoarvot. Linnanniemen tulevaisuutta visioitiin Turun historiaa ja henkeä ilmentävänä, kaupungille ainutkertaisuutta luovana alueena.

Kehittyvä Linnanniemi

Pop up -tapahtumasarjaan sisältyneen Naapurustosuunnistuksen rasteja. Kuva: Choose Your Future

Linnanniemen alue tulee kokemaan suuria muutoksia seuraavien vuosikymmenien aikana. Apuna alueen suunnittelussa ovat Linnanniemen ideakilpailussa menestyneet kymmenen kilpailuehdotusta, joita hyödynnetään alueen kaavoituksessa.

Vaiheittain rakentuvan alueen ensimmäisenä uudisrakennuksena toteutetaan uusi Historian ja tulevaisuuden museo, joka on suunniteltu avautuvaksi vuonna 2029 juhlistamaan Turun 800-vuotisjuhlavuotta. Alueelle sijoittuu tulevaisuudessa myös asuinrakentamista ja erilaisia liike- ja toiminnallisia tiloja. Aikataulullisesti alueen kehittämisen tavoitteena on aloittaa museon kaavoitus vuonna 2021 ja tuoda se päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Nyt julkaistu raportti kaupunkilaisten näkemyksistä kilpailutöihin ja alueen tulevaisuuteen liittyen on taustamateriaali, jota käytetään kaavoituksen tukena.

- On ollut hienoa havaita, miten kiinnostuneita turkulaiset ovat Linnanniemestä ja sen tulevaisuudesta. Kaupunkilaisten kommenteista näkee, että kilpailutöihin on perehdytty ja on haluttu päästä vaikuttamaan alueen suunnitteluun, toteaa hankepäällikkö Mervi Lehto.

Linnanniemen ideakilpailussa menestynyt kolmen kärki on parhaillaan nähtävillä Vierailukeskus Joessa näyttelynä, joka on avoinna 29.1.2021 asti arkipäivisin klo 8–16. Voittajakolmikon lisäksi näyttelyssä voi tutustua kaikki kilpailutyöt esittelevään arvostelupöytäkirjaan sekä Turun satama-alueen liikenteen ja liikkumisen yleissuunnitelmaan, jonka laatiminen käynnistyi syksyllä 2019. Työn lähtökohtana on ollut kaikki kulkumuodot huomioon ottava suunnitelma alueen liikennejärjestelyistä ja liikkumispalveluiden kehittämisestä.

Opastettu kävelykierros Linnanniemessä. Kuva: Santeri Tenosalmi