Lautakunta hyväksyi mm. kaavan, joka mahdollistaa kerrostalon rakentamisen Luolavuoren entisen vanhainkodin ympärille. Alueella sijaitsevat lepakot edellyttävät poikkeuslupaa ELY-keskukselta.

Asemakaavanmuutosehdotus; Virvoituksentie, Luolavuori

Asemakaava mahdollistaa viisikerroksisen ympyrän muotoisen asuinkerrostalon toteuttamisen Luolavuoren entisen vanhainkodin juhlasaliosan ympärille. Yhteensä kortteliin on osoitettu kerrosalaa 15 000 k-m2. Alueelle sijoittuisi arviolta noin 150 asuntoa ja noin 280 uutta asukasta.

Asuinkortteli sijoittuu mäen korkeimmalle kohdalle metsän keskelle. Entisen vanhainkodin kuusikerroksiset siipirakennukset puretaan ja matala keskiosa säilytetään ja suojellaan.

Kaavaan sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan alueella sijaitsevien lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikat. Varsinais-Suomen ELY-keskus on edellyttänyt, että kohteesta haetaan poikkeuslupa alueella sijaitsevien lepakkoyhdyskuntien takia.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Herttuankulman kaarihalli

Tavoitteena on asemakaavan muuttaminen siten, että nykyinen asemakaavalla suojeltu kaarihalli voidaan korvata korkeammalla asuin- ja liikekäyttöön soveltuvalla uudisrakentamisella. Asia jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Mooriankunnas

Tavoitteena on mahdollistaa nykyiseen palvelurakenteeseen tukeutuvaa asumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, asumisen viihtyisyystekijät ja viherympäristö huomioiden, uutena asumismuotona välimuotoinen asuminen.

Hankkeella tavoitellaan myös Citymarketin laajentamista, joka mahdollistaa verkkokaupan kasvun ja kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuneiden muutosten asettamien tilavaatimusten täyttämisen. Alueen kaupallisten ja työtilojen tarjontaa halutaan rikastuttaa.
Asia jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Eräiden taksojen tarkistaminen

Rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaisten taksoja tarkistetaan 1.1.2022 alkaen. Tavoitteena on selkeyttää taksojen rakennetta ja siten yksinkertaistaa taksojen soveltamista. Eri taksojen maksuja myös korotetaan pääosin vähäisessä määrin.

Erityisesti rakennusvalvontataksassa pyritään lisäämään myös taksan ohjausvaikutusta.

Nosturinkadun katkaisu

Herttuankulman rakentaminen on nyt edennyt vaiheeseen, jossa Nosturinkatu on katkaistava läpiajoliikenteeltä ennen kuin sitä voidaan toteuttaa hyväksytyn uuden katusuunnitelman mukaisesti. Nosturinkadun katkaisemiseksi on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma, joka esitetään hyväksyttäväksi.

Yleiskaava 2029 ehdotus

Yleiskaavan merkittävin yleistavoite on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Muut yleistavoitteet koskevat kestävää kehitystä, eheytyvää kaupunkirakennetta, eriarvoisuuden torjumista, ekologisia verkostoja ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, matkailua ja virkistystä, esteettömyyttä, logistiikkaa ja saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla.

Yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa. Tässä yhteydessä ehdotus esitellään myös kaupunkilaisille, joilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus.

Arvio Nummi-Itäharju -katuverkon rauhoittamisen vaikutuksista ja jatkotoimenpiteistä

Arvio Nummi-Itäharju -katuverkon rauhoittamisen vaikutuksista on valmistunut. Arvioiden mukaan vaikutukset ovat olleet myönteisiä. Lautakunta merkitsi arvion tiedoksi muutamilla jatkotoimenpiteillä.

Kokouksen pöytäkirja