Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Tutkimusohjelma edistää kaupungin ja yliopistojen yhteistyötä

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen. Sen tavoite on tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, ja lisätä yliopistoissa tehtävän kaupunkitutkimuksen ja kaupungin asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kaupunkitutkimusohjelman tutkimus kohdistuu Turulle strategisesti tärkeisiin teemoihin. Yleisesti ottaen tutkitaan yhteiskunnallista ja tilallista muutosta kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimukset käsittelevät taustoiltaan erilaisten nuorten osallisuutta ja kansalaistoimintaa, kaupunkitilojen leikillisen ja pelillisen käytön lisäämistä, asunto- ja ilmastopolitiikan yhdistämistä kuntatasolla, sekä mahdollisuuksia kaupunkiluontoon kytkeytyneiden sosiaalisten ja kaupunkikulttuuristen arvojen hyvittämiseen maankäytön konfliktitilanteissa.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Hakemuksia saapui 23 kappaletta. Arviointiraatiin kuului kaikkien rahoittajien edustajia.

Rahoitettaviksi valittiin seuraavat hankkeet:

  1. Professori Elina Kilpi-Jakonen & työryhmä (INVEST-tutkimuskeskus, Turun yliopisto): Nuorten osallisuuden ympäristöt: Sosiaalisen osallistumisen, kiinnittymisen ja kansalaistoiminnan tekijät kulttuurisesti moninaisten nuorten kasvamisympäristöissä, 150.000€
  2. Professori Jaakko Suominen (Turun yliopisto, digitaalinen kulttuuri & Centre for Collaborative Research): Pelikaupunki Turku: pelitoiminnan kehittyminen ja kehittäminen kaupunkitilassa, 150.000€
  3. Apulaisprofessori Nina Tynkkynen & työryhmä (Åbo Akademi, julkishallinto & TU Darmstadt): Who cares about sustainable housing? Municipal decision-making on housing and climate, 150.000€
  4. Professori Piia Seppänen & työryhmä (Turun yliopisto, kasvatustiede & Tampereen yliopisto, kasvatustiede & terveystiede): Peruskoulut oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksina Turussa, 135.000€
  5. Lehtori, dosentti Timo Vuorisalo (Turun yliopisto, biologia ja oikeustiede & Luonnonvarakeskus): Sosiaalinen ja kulttuurinen hyvittäminen osana ekologista kompensaatiota tiivistyvässä kaupunkiympäristössä: Tapaus Turku, 15.000€

Tutkimushankkeet toteutetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Nuorten osallisuuden tukeminen

Professori Elina Kilpi-Jakosen hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tavoista, joilla kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaiset nuoret rakentavat sosiaalista osallisuutta ja ryhmienvälistä kansalaistoimintaa kouluissa, paikallisyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Osallisuuteen kuuluvat myös nuorten koulutus- ja työllisyyspolut.

- Tieto joka auttaa kaupunkia rohkaisemaan keskenään erilaisia nuoria kansalaistoimintaan ja tukemaan heidän osallisuuttaan vastaa moniin yhteiskunnallinen eriytymisen huoliin, kommentoi Turun kaupungin tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila

Kaupunkitilojen kehittäminen pelitoiminnan kautta

Professori Jaakko Suomisen hankkeessa pelitoimintaa lähestytään osana kaupungin kehittämistä sekä kaupunkitiloja leikillistä ja pelillistä käyttöä niin kaupunkilaisten kuin kaupungissa vierailevien taholta.

Hankkeessa tutkitaan turkulaisen pelitoiminnan kehitystä ja pyritään luomaan skenaarioita ja ehdotuksia sen edistämisestä.

- Paikkaan ja paikallisuuteen sidottu pelillisyys on paitsi innostava, erilainen näkökulma kaupunkitilan kokemuksellisuuden kehittämiseen, myös yksi matkailun ja palveluiden kehittämisen trendi, jonka mahdollisuudet kiinnostavat, sanoo tutkimusjohtaja Ruoppila.

Asunto- ja ilmastopolitiikan suhde kaupunkitasolla

Apulaisprofessori Nina Tynkkysen hankkeessa tarkastellaan asunto- ja ilmastopolitiikan yhteyksiä kunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa vertaillaan miten Turku ja kuusi muuta kaupunkia Suomessa ja Saksassa ratkaisevat yhtä aikaa mm. uudisrakentamisen tarvetta, kysymystä asumisen kohtuuhintaisuudesta, ja ilmastotavoitteiden toteuttamista.

- Asuntopolitiikan vertaileva tutkiminen ilmastotoimien näkökulmasta on erinomainen avaus ja voi antaa Turulle osviittaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sanoo Ruoppila.

- Tutkimus konkretisoi kaupunkien mahdollisuuksia vastata kestävän kehityksen vaatimuksiin asuntojen uudistuotannossa, korjausrakentamisessa ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä, sanoo hankkeen rahoittaneen Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiön asiamies Rauno Saari.

Painotetun opetuksen luokkien vaikutus kouluihin ja oppimiseen

Professori Piia Seppäsen hankkeessa tutkitaan painotetun opetuksen luokkien eli niin sanottujen erikoisluokkien vaikutuksia kouluihin, luokkiin, oppilaisiin ja oppimiseen. Turkuun kohdistuvassa hankkeessa analysoidaan painotetun opetuksen jakautumista kaupungin peruskoulujen välillä, oppilaiden valikoitumista sekä miten erilaisilla luokilla opiskelu heijastuu oppilaiden oppimiseen, motivaatioon, hyvinvointiin ja oppimisilmapiiriin.

- Tulokset tarjoavat monipuolista perustietoa Turussa runsaslukuisten erikoisluokkien vaikutuksista koulujen dynamiikkaan sekä lasten ja nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista erilaisissa koululuokissa, toteaa Ruoppila.

Luontoperäisten sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen kompensointi

Edellisten, kaksivuotisiksi tarkoitettujen tutkimushankkeiden lisäksi hausta myönnettiin kannusterahoitus dosentti Timo Vuorisalon hankkeelle, jonka aihe on kaupunkiluontoon liittyvien sosiaalisten ja kaupunkikulttuuristen arvojen hyvittäminen.

-  Kompensoiminen saattaa tarjota uusia ratkaisuja kaupunkien tiivistämis- ja täydennysrakentamisen paineesta kumpuaviin suunnittelukonflikteihin. Tutkimuksen jatkokehittely on Turun ja muiden kasvavien kaupunkien näkökulmasta tervetullutta, sanoo Ruoppila.